Spring til indhold

Vedtægter for Allerød Kunstforening

Vedtaget på generalforsamlingen 18. maj 2017

§ 1 Foreningens navn er ALLERØD KUNSTFORENING. Foreningen er stiftet i 1970.

§ 2 Foreningens formål er at give kunstoplevelser til sine medlemmer og derved arbejde for udbredelse af og interessen for kunst og kunstneriske værdier i Allerød Kommune.

§ 3 Enhver interesseret uanset bopæl kan blive medlem af foreningen mod betaling af det til enhver tid gældende kontingent.
Parmedlemskab kan tegnes til normalt kontingent plus 25% heraf. Et parmedlemskab giver 1 stemmeret ved generalforsamlingen og 1 lod ved bortlodning af indkøbt kunst.
Virksomheder og institutioner kan tegne firmamedlemskab til kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Et firmamedlemskab giver 1 stemmeret ved generalforsamlingen og 1 lod ved bortlodning af indkøbt kunst.
Kontingentet for det indeværende år vedtages hvert år på den ordinære generalforsamling og betales senest den 10. september. Senere betaling betragtes som nyindmeldelse.

§ 4 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning over det forløbne foreningsår
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent for det indeværende foreningsår
5. Godkendelse af budget for det indeværende foreningsår
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisorer
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bortloddes de indkøbte kunstgenstande.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden forlanger dette. Henvendelsen skal indeholde forslag til dagsorden.
En sådan krævet ekstraordinær generalforsamling skal på formandens foranledning afholdes inden 4 uger fra begæringens modtagelse.

§ 5 Enhver indkaldelse til generalforsamling skal indeholde en dagsorden, og der kan kun foretages afstemning om de på dagsordenen optagne punkter.
Eventuelle forslag til dagsorden på den ordinære generalforsamling i maj, skal være bestyrelsen i hænde senest 31. marts.
Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 21 dages varsel ved almindelig post eller elektronisk post til hvert enkelt medlem.

§ 6 På generalforsamlingen har hvert medlem én stemme. Stemmeret kan udøves ved skriftlig, specificeret fuldmagt til andet tilstedeværende medlem.

§ 7 Foreningens bestyrelse består af 8 – 12 medlemmer. Af disse afgår 5-6 på den ordinære generalforsamling i lige år og resten i ulige år. Nyvalgte medlemmer skal dog altid genvælges efter ét år. Genvalg kan finde sted.
Endvidere vælges hvert år 2 revisorer. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen vælger af sin midte formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede, herunder enten formand eller næstformand.
Bestyrelsens beslutning træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen nedsætter de fornødne arbejdsudvalg og kan supplere disse med medlemmer uden for bestyrelsen.

§ 8 Foreningen tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer, herunder formanden eller næstformanden.
Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til bank, giro og lignende til enkeltmedlemmer af bestyrelsen.

§ 9 Foreningsåret og regnskabsåret er perioden 1. maj til 30. april

§ 10 Til indkøb af kunst til bortlodning og til aktiviteter med kunstindhold skal anvendes minimum 75% af medlemskontingentet. Desuden anvendes eventuelle midler, som er tilgået foreningen med dette formål for øje.
Bortlodning af kunstgenstande og/eller gavekort foretages en gang om året umiddelbart efter den ordinære generalforsamling. Indkøbet af kunstgenstande foretages af bestyrelsen.
Lodtrækningen ledes af bestyrelsen. Alle lodder skal findes i puljen inden lodtrækningen finder sted. Anvendes andre numre ved lodtrækningen end medlemsnumre, skal der ved lodtrækningen forefindes en liste med reference til medlemsnumre.
Et nyindmeldt medlem starter med 1 lod ved den første generalforsamling. Vinder medlemmet ikke, lægges der hvert år et ekstra lod i puljen, indtil medlemmet har opnået i alt 5 lodder. Når et medlem har vundet, startes der ved næste generalforsamling forfra med ét lod, som var man nyt medlem. Betaling af medlemskontingent efter 10. september, betragtes som nyindmeldelse, hvor der startes med 1 lod.
Et medlem kan kun vinde én gevinst under den ordinære generalforsamling. Medlemmet skal selv være til stede for at vinde eller have givet fuldmagt til et andet medlem. Fuldmagt, ledsaget af en fuldstændig prioriteringsliste, kan også gives til bestyrelsen.
Gevinsterne er ikke nummererede, vinderne vælger efterhånden, som de bliver udtrukket. Når der er to gevinster tilbage, kan en vinder, som selv skal være til stede, vælge at takke nej til en gevinst, uden at det får indflydelse på antallet af medlemmets lodder i puljen.

§ 11 Foreningens vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede stemmer herfor.

§ 12 Foreningen kan opløses på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af samtlige stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor. Hvis beslutningen opnår flertal, men ikke det nødvendige antal stemmer, afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage. Foreningen kan på denne generalforsamling opløses, hvis mindst 3/4 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.
Ved foreningens opløsning skal foreningens midler anvendes til indkøb af kunst, som bortloddes mellem medlemmerne.