Spring til indhold

Allerød, den 25. april 2023

Generalforsamling i Centerhallen
Hermed indkaldes til generalforsamling i Allerød Kunstforening
Tirsdag den 23. maj 2023 kl. 19.00
Generalforsamlingen afholdes i Centerhallen, Lilledal 10, 3450 Allerød.
Dagsordenen:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Fastsættelse af kontingent for året 2023/24
 5. Godkendelse af budget for året 2023/24
 6. Behandling af indkomne forslag
     – Der er ikke indkommet forslag
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
     – På valg er Merete Worsøe og Joan Elkiær.

-Joan accepterer genvalg
-Merete Worsøe udtræder bestyrelsen
– Birger Høg udtræder af bestyrelsen
– Nye kandidater til bestyrelsen er Louise Serritzlev Thygesen 
 

 1. Valg af revisorer
     – Svend Allan Jensen genopstiller ikke som revisor.
     – Alexander Elkiær accepterer genvalg.
     – Bestyrelsen vil på Generalforsamlingen foreslå revisor nr 2.
 2. Eventuelt

Efter generalforsamlingen bortloddes de indkøbte kunstgenstande. Kunstværkerne kan ses inden generalforsamlingen. Fra den 13. maj kan de ses her Bortlodning – Allerød Kunstforening (alleroedkunst.dk)       

Ved indgangen uddeles en liste over værkerne til de fremmødte medlemmer med angivelse af det antal lodder det enkelte medlem har. Lodderne udleveres ved indgangen. Efter lodtrækningen af de indkøbte kunstværker trækkes der lod om ekstrapræmier blandt de fremmødte, der ikke har vundet i første udtrækning om de indkøbte kunstgenstande.
Medlemmer bedes oplyse medlemsnummer ved indgangen, hvor man bliver registreret og får udleveret regnskab og lodder. Dørene åbnes kl. 18., og da der kan være trængsel ved indgangen, skal vi opfordre til at man møder op i god tid. 
Kan man ikke være til stede på generalforsamlingen, kan man give et andet medlem af kunstforeningen en skriftlig fuldmagt til at varetage sine interesser på generalforsamlingen. Det er også muligt at sende en fuldmagt til bestyrelsen. Vælges denne løsning, skal fuldmagten indeholde en prioriteringsliste, dvs. i hvilken rækkefølge gevinsterne vælges, såfremt man bliver trukket ud ved lodtrækningen.
Vi glæder os til at se vores mange medlemmer til generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Allerød Kunstforening/Bestyrelsen

 

Allerød Kunstforening
Formand Eric Lerdrup Bourgois   Gl Lyngevej 61   3450 Allerød   Tel. 5055 7278   e-mail: mail@alleroedkunst.dk
Kasserer Birger Høg   Møllemoseparken 55   3450 Allerød   Tel. 2752 4308   e-mail: info@alleroedkunst.dk
Internet: www.alleroedkunst.dk   CVR-nr.: 29 64 71 43